Pro Ram Ghz

Ram Taille > 128 Gb

  • 2012 Mac Pro 3.46ghz 12-core 128gb Ram 1tb Ssd 1tb Hdd Ati 5770
  • 2012 Mac Pro 3.46ghz 12-core 128gb Ram 2tb Ssd 1tb Hdd Ati 5770
  • Apple Mac Pro 3.46ghz 12-core 128gb Ram 1tb Hdd Ati Radeon Hd 5770